Notícies:Ayuntamiento de Aras de los Olmos

Concessió d’ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, i la convocatòria d’aquestes ajudes per a l’exercici 2019

08 nov 2019
L’objecte de la present ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions a entitats locals perquè desenvolupen programes la finalitat dels quals siga la promoció i el foment de la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones.

Els programes objecte de subvenció podran consistir en:

a) Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d’activitats que estiguen incloses en les àrees següents:

1r. Activitats dirigides a la implementació, avaluació i millora del Pla d’igualtat municipal vigent.

2n. Activitats dirigides al foment de la igualtat de dones i homes, i per a l’eliminació de tota mena de discriminacions sobre la base del gènere.

3r. Activitats dirigides a la visibilització i participació de les dones.

b) Programes formatius o de millora per a la inserció laboral de les dones, prioritàriament dones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió, així com aquells programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral en l’ocupació.

 Despeses subvencionables

1. Es podran subvencionar:

a) Despeses de personal: inclou les retribucions i els pagaments a la Seguretat Social del personal que intervé en els diferents programes.

b) Despeses corrents necessàries per al desenvolupament del programa: inclou despeses de subministraments, adquisició de material, correu i uns altres similars.

2. No seran subvencionables en cap cas l’adquisició de material inventariable, les despeses derivades de viatges d’esbargiment o màrqueting, quilometratge, menjades i similars, ni els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

Termini i lloc de presentació de les sol·licituds: de l'11 al 22 de novembre de 2019. La sol·licitud de presentació telemàtica http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_ proc=20466&version=amp

+Info